Internasjonalt

Kunsthøgskolen har en dynamisk sammensatt studentgruppe som speiler institusjonens mangfold, med ca. 70 prosent norske studenter, ca. 10 prosent ikke-nordiske studenter og ca. 5 prosent studenter fra land utenfor Europa (tall fra høsten 2015).

Våre faglige og teknisk-administrativt ansatte representerer på samme måte et mangfold av nasjoner, kulturer og kompetanse. Kunsthøgskolens mange gjestelærere er en viktig del av dette mangfoldet.

Om Kunsthøgskolens internasjonale samhandling

Nettverkssamarbeid

Kunsthøgskolen i Oslo deltar i en rekke internasjonale nettverk, både på institusjons- og avdelingsnivå. Her er et utvalg:

Noen av nettverkene er også presentert under punktet Mobilitet: utveksling for studenter og ansatte.

Kunsthøgskolens fagmiljøer deltar aktivt i internasjonale samarbeidsprosjekter

Pågående prosjekter med EU- og EØS-støtte:

Polen: Teaterhøgskolen og Grotowski Institute Polen:
BodyCONSTITUTION: Intercultural dialogue on actor training – a series of work sessions, academies and seminars with drama schools students from Poland and Norway, which will be implemented in Wrocław (Poland) and Oslo (Norway) in the period from 1 January 2014 to 30 April 2016.

Italia: Teaterhøgskolen: samarbeid med Gianmaria Cervo, dramatiker og sjef for teaterfestivalen i Viterbo, med EU-støtte til samarbeidsprosjekt mellom 11 institusjoner innen samtidsdramatikk og kollektiv skriving; «Polyvocal writing techniques.» Prosjektet går over over 3-4 år med full produksjon i 2019. Prosjektet involverer profesjonelle dramatikere og masterstudenter i dramatisk skrivekunst.

Litauen: Kunstakademiet deltar i det EØS-finansierte prosjektet: “Politics of Emotion: Art in the Expanded Sphere”.
Project Promotor: Public Institution Rupertas, og samarbeidspartnere er The Living Art Museum (NYLO), Iceland; Oslo National Academy of Arts (KHIO). Les mer.

Kapasitetsbyggingsprosjekter med land i sør:

Kunsthøgskolen har vedtatt en «Plattform for internasjonalt sosialt ansvar».

Internasjonalt strategisk samarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo omfatter blant annet kapasitetsbygging med fokus på utdanning i kunst og design med utdanningsinstitusjoner og profesjonelle miljøer i sør. Kunsthøgskolens fagmiljøer har stor erfaring på dette feltet, med hovedvekt på samarbeid i Midtøsten, Afrika og Asia.

Samarbeid med International Academy of Art Palestine (IAAP): Vårt mest omfattende prosjekt er samarbeidet med International Academy of Art Palestine (2006 – dd). Samarbeidet er forankret i avd. Kunstakademiet, og har økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet. Prosjektet omfatter akkreditering av IAAPs studier, lærer- og studentutveksling mm.

Mobilitet: utveksling for studenter og ansatte

Gjennom våre strategiske partnerskap ønsker Kunsthøgskolen å støtte opp om faglig utvikling og samhandling gjennom utveksling og internasjonal deltagelse.

Kunsthøgskolen har avtaler med institusjoner i ca 30 land. Hovedvekten er institusjoner i Europa, men også Nord-Amerika og Asia er representert.

Kartet viser partnerskoler fordelt på studieprogram. Velg studieprogram i lista for å enkelt finne relevante institusjoner, og trykk deretter på navnet på institusjonen for å komme til deres nettside. Vises ikke kartet? Prøv å se kartet på egen side. Hvis ikke dette heller fungerer, er sannsynligvis karttjenesten nede. Prøv da igjen senere.

Erasmus+

Det nye EU-programmet Erasmus+ vil pågå fra 2014 til 2021 og er det største utdanningsprogrammet som Norge deltar i. Kunsthøgskolens Erasmus+-avtaler vil i første omgang være avtaler med kunstutdanningsinstitusjoner innenfor rammen av de såkalte «programlandene»: dvs. de 28 EU-landene, de tre EØS-landene samt, Makedonia og Tyrkia. Studenter kan søke om Erasmus+ stipend for studieopphold fra 3 til 12 måneder og praksisopphold fra 2 til 12 måneder.

Les Kunsthøgskolens Policy statement for deltakelse i Erasmus+ i sin helhet.

Nordplus (KUNO, CIRRUS og Nordopera)

Nordplus er et utvekslingsprogram finansiert av Nordisk Ministerråd. Programmet gir studenter mulighet til å studere eller ha praksis i et annet nordisk land (Danmark, Finland, Sverige, Island, Færøyene og Grønland), eller i en av de baltiske statene (Estland, Latvia og Litauen). Oppholdet kan være i opp til 12 måneder og man kan søke om stipend og reisestøtte.

KUNO

KUNO is a lively and ambitious Nordplus network comprising 17 Nordic-Baltic fine art academies, aiming to become an art university without walls. By cooperating on a wide range of project activities, the member institutions commit themselves to the continued development of higher fine art education in the region.

CIRRUS

Cirrus is a network of Art and Design education. The central activities of the partner institutions are art and design, including innovative activities, technical development and artistic practices.

Nordopera

Opera of the North - NordOpera is a network for opera education on higher education level. The network is a new network, but based on the already existing Nordic cooperation (Nordiska Operahögskolors Sammanslutning, NOS).

Institusjonsavtaler

Kunsthøgskolen i Oslo har også utvekslings- og samarbeidsavtaler med institusjoner i land utenfor Europa, bl.a. i Kina. Disse avtalene sikrer fritak for studieavgift eller redusert studieavgift men gir ikke automatisk muligheten til stipend.

Internasjonale prosjekter

Løpende prosjekter

Palestina:

Consolidation Project – International Academy of Art Palestine (IAAP).

Kunsthøgskolen i Oslo har et utstrakt samarbeid med IAAP. Samarbeidet omfatter akredittering av IAAPs studier, lærer- og studentutveksling mm. Samarbeidet ble initiert av billedkunstner Henrich Placht, og har vært støttet av Utenriksdepartementet siden 2006. Kunsthøgskolen i Oslo har vært partner i samarbeidet siden 2006. Prosjektet er forankret ved avd. Kunstakademiet.
www.artacademy.ps

Avsluttede prosjekter:

Kina:

Omfattende formalisert samarbeid med flere institusjoner siden 2003, og med prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet siden 2010. Luxun Academy of Fine Arts, Shenyang, Central Academy of Fine Art, Beijing og China Academy of Art, Hangzhou. Programmet har hovedfokus på student – og lærerutveksling.

Afghanistan: 

The Oslo Kabul Art Experiment: Samarbeid mellom Centre for Contemporary Art Afghanistan (CCAA) i Kabul og Avd. for Kunstfag (nå Kunst og håndverk) og Kunstakademiet om kunstutdanning for kvinnelige kunstnere og utveksling i perioden 2009 – 2012. Prosjektet var støttet av UD. 

Utvekslingsdelen av samarbeidet ble vanskelig å gjennomføre pga sikkerhetssituasjonen. Et internettbasert delingsprosjekt ble etablert som erstatning, og er dokumentert i en egen publikasjon: «hhhhheeeeellllllooooooooo every one !!!!!!!!!!» ISBN 978-82-92613-37-5.
Les mer på newmuseum.org.

Mosambik:

Samarbeid mellom Instituto Superior de Artes e Cultura (ISArC) og Avd. Design om etablering av høyere designutdanning i Mosambik. 2010 – 2013. Prosjektet ble støttet av U.D. Institusjonssamarbeidet omfattet flere workshops i designfaglige temaer. Dokumentert i egen publikasjon «Maputo Files» / «Ficheiros de Maputo», Kunsthøgskolen i Oslo 2014.

”ON STAGE – Dance – Diversity – Development”. Samarbeid mellom Companhia Nacional de Canto e Dança (CNCD) i Maputo og avd. Balletthøgskolen om utveksling innen koreografi, dansepedagogikk, musikk for dans og teateradministrasjon 2007 – 2011. Prosjektet ble støttet av Fredskorpset (FK).

Sentral-Asia:

Avdeling Kunstakademiet samarbeidet med en rekke partnere (2013-2014) : L.E.S. - Local Experimental Society (Kasakhstan), STAB - School of Theory and Activism Bishkek (Kirgisistan), Dushanbe Art Ground (Tajikistan), Kunstnernes Hus (Norway), and Oslos Cinemateket (Norway). Om Sentral-Asia paviljongen ved biennalen i Venezia 2013, og parallelt dialog-/utdanningsprosjekt i Sentral-Asia. Prosjektperiode 2013. Hovedsponsorer: Open Society Foundation og HIVOS.

Zimbabwe:

«Dance On!» Samarbeid mellom Dance Foundation Course tilknyttet Dance Trust of Zimbabwe, og Balletthøgskolen, KHiO, om utdanning i dansekunst 1999 – 2011. Prosjektet ble støttet av Norad sivilt samfunn og Norads program for kunst- og kulturutdanning (forvaltet av SIU). Prosjektdokumentasjon i Kunsthøgskolens bibliotek. Artikler.

Dancing Zimbabwe onto the map

Zambia:

«Art Academy Without Walls» - Samarbeid mellom The Zambia National Visual Arts Council og Kunstakademiet, KHiO, i perioden 1996 – 2006. Prosjektet ble finansiert av NORAD sivilt samfunn, Norads Art - and Cultural Education Program (SIU), Fredskorpset og Lånekassen. Les mer på www.siu.no og www.aaww-zambia.com

Relaterte konferanser ved kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen har hatt knutepunktfunksjon for Utenriksdepartementets Kulturavdeling mht ”prinsipiell tenking og strategiske diskusjoner knyttet til kunstfaglig utdanning i utviklingsland, herunder det samarbeidet som foregår i regi av norske kunstutdanninger.. «
Kunsthøgskolen har opprettholdt dialog med sektoren også etter at kuntepunkt-avtalen ble satt på vent i 2011, og har bl.a. arrangert flere dialogmøter:

 • The Arts and Global Dialogue, Kunsthøgskolen i Oslo, mars 2011, åpent seminar, 
 • Sektormøte kunst- og kulturutdanning i NORHED-programmet: dialogmøte januar 2013 om NORHED og kunst- og kulturutdanning,
 • Sektormøte: NORHED og U.D: dialogmøte mars 2015 om kunst- og kulturutdanningens plass i bistanden.

Andre vesentlige internasjonale konferanser og debattfora:

ENCEPA:

Kunsthøgskolen deltok aktivt i European Network for continuous education i performing arts 2011-2012 og et stort europeisk symposium fant sted på Kunsthøgskolen i juni 2012. Flere av samarbeidspartnerne, inkludert Kunsthøgskolen, arrangerte i 2015 «Fieldworks» på Island. Les mer på encepa.wordpress.com.

Oslo International Acting Festival

Arrangør er avdeling Teaterhøgskolen. Festivalen startet i 2012, også 2013 og 2015. www.osloactingfestival.com

Internasjonal policy for Kunsthøgskolen i Oslo

Hvorfor

Internasjonalisering ved Kunsthøgskolen i Oslo skal bygge på strategisk plan for 2012-2016 og Kunsthøgskolens Kultur- og merkeplattform.

Internasjonalisering skal styrke Kunsthøgskolen som Norges ledende institusjon for kunst- og designutdanning og våre ambisjoner innen kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling.

Internasjonalisering skal ivareta og styrke Kunsthøgskolens samfunnsbidrag og omdømme gjennom bevisste valg av samarbeidspartnere basert på avdelingenes faglige strategier og etiske vurderinger.

Kunsthøgskolen i Oslo erkjenner den sterkt økende internasjonale aktivitet i kunstnerisk og designfaglig praksis, og oppmuntrer fagmiljøene / studenter og ansatte til utveksling og samarbeid.

Aktivitetene skal bidra til å sikre og heve kvalitet i utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og internasjonal kompetanse, og funderes på Kunsthøgskolens etiske normer.

Hvordan

Vår internasjonale virksomhet baserer seg i hovedsak på et internasjonalt fagmiljø, mobilitet, nettverksamarbeid og kapasitetsbygging.

Hva

Dette gjør vi:

 • gjennom aktiv bruk av internasjonale gjestelærere og vårt internasjonale fagmiljø som deltar i internasjonal diskurs
 • gjennom Kunsthøgskolens deltagelse i internasjonale nettverk og institusjons- samarbeid på sentralt nivå
 • gjennom studentmobilitet for spisset eller komplimenterende kunnskap
 • gjennom ansatte mobilitet med utveksling av kunnskap og beste praksis
 • gjennom kunnskap om ulike faglige og administrative metoder
 • ved å legge grunnlag for nettverksbygging for studenter og ansatte
 • ved bevissthet om mangfold i kultur, uttrykk og perspektiver
 • ved å styrke samhandlingen mellom utdanning – kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk praksis
 • årlige aktivitetsplaner gjennom kvalitetsrapport - og plan
 • utvikling av egen Plattform for Kunsthøgskolens internasjonale sosiale ansvar