Semesteravgift og registrering

Du må hvert semester betale semesteravgift og registrere deg på Studentweb for å beholde din studierett ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Frister

Betale semesteravgift
10. september for høstsemesteret
10. februar for vårsemesteret

Semesterregistrering
12. september for høstsemesteret
12. februar for vårsemesteret

Studentweb
Pålogging til Studentweb.

Du benytter Studentweb for å finne fakturaen for semesteravgiften. Denne betaler du i din egen bank. Husk riktig beløp, KID-nummer, konto-nummer og betalingsfrist.
Etter noen dager (kan ta lengre i juli) vil det vises på Studentweb at avgiften er betalt og du kan fullføre semesterregistreringen.

Du benytter din vanlige brukerkonto ved KHiO (også kalt FEIDE-konto) for å logge på.
StudentbevisappStudentbevis
Etter å ha betalt og registrert deg kan du ta i bruk studentbevis-appen. (Henvend deg til resepsjonen hvis du fortsatt ønsker oblat til ditt fysiske studentbevis/adgangskort.)
Med gyldig studentbevis får du:
 • mulighet til å følge undervisning, få veiledning og å gå opp til eksamen
 • adgang til høgskolens bygg
 • tilgang til høgskolens datanettverk og elektroniske tjenester
 • mulighet til å låne fra biblioteket og utstyrslageret
 • velferdstilbud fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) 
 • studentrabatter
 • utbetalt studiestøtte fra Lånekassen 
Mer om semesteravgiften
Den lovpålagte semesteravgiften er på 600 kroner per semester og er med på å finansiere velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Semesteravgiften er obligatorisk for alle studenter. Betalingen må være mottatt av KHiO før du kan semesterregistrere deg.
SAIH-tierne er på 40 kroner per semester og går til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond. SAIH-tierne er frivillig å betale, og hvis du ikke ønsker å betale dette trekker du fra 40 kroner på innbetalingen din.
Mer om semesterregistrering
Semesterregistreringen er obligatorisk og består av følgende deler:
 1. Du bekrefter å ha satt deg inn i Kunsthøgskolens regelverk.
 2. Du bekrefter din personlige utdanningsplan for dette semesteret – altså hvilken undervisning du skal følge og hvilke eksamener du skal ta. Er det feil i utdanningsplanen, så må du kontakte din studiekonsulent for at utdanningsplanen skal rettes.
 3. Du bekrefter din personlige kontaktinformasjon.

Etter at du har gjort alt dette, så vil Studentweb innen ett døgn sende melding til Lånekassen om at du er registrert som student, og de kan påbegynne prosessen for å utbetale studiestøtte.

Studieretten varer fra 02.august til 31. januar for høstsemesteret, og fra 01. januar til 12. september for vårsemesteret.

Har du spørsmål eller problemer, kontakt studentweb@khio.no

Andre ofte stilte spørsmål

Hvordan endrer jeg navnet mitt på Studentweb?
Du må kontakte studentweb@khio.no og legge ved gyldig dokumentasjon på navneendringen. Gyldig dokumentasjon er pass, bankkort, førerkort eller stadfesting på navneendring fra folkeregisteret/skatteetaten.

Hvordan endrer jeg min adresse?
Adressa oppdaterer du selv i Studentweb. Klikk på navnet ditt øverst til høyre og velg Min profil. Skriv inn den nye adressa.

Jeg har fått nytt fødselsnummer
Du må kontakte studentweb@khio.no og legge ved gyldig dokumentasjon.

Timeplan

TimeEdit er Kunsthøgskolens sitt system for timeplanlegging og rombooking.

Hovedside for timeplaner (TimeEdit)

Ved å klikke på lenken overfor, så kommer du til en oversiktsside. Nå kan du velge din avdeling og søke opp timeplanen til ditt studieprogram og kull. Du kan også gjøre et individuelt søk (Avansert søk). Her kan du for eksempel søke på ansatte, rom, emne. 

Flere steder på skolen er det også satt opp terminaler der du selv kan gjøre dine søk.

Hvis du ønsker å reservere et rom eller galleri, vennligst ta kontakt med studiekonsulenten på din avdeling. Verksteder bookes av verkstedansvarlig. 

Frister for publisering av timeplaner

Timeplaner for påfølgende høstsemesteret publiseres 15. juni. 

Timeplaner for vårsemesteret publiseres 15. desember.

Spørsmål om timeplaner og rombooking

For spørsmål og støtte, send e-post til timeedit@khio.no.

Reglementer og forskrifter


Forskrift om studia ved KHiO gir oversikt over reglar om opptak, studierett, organisering av studia, fritak og fråvær, sjukdom eller graviditet i løpet av studietida, eksamen og sensur, grader og vitnemål.

Studentreglementet gir oversikt over studieplan, semesteravgift, lånekasse, forsikring og skade, dokumentasjon av studentarbeid og etiske retningslinjer for studentar.

Reglement

Studentreglement (pdf)
Datadisiplinerklæring (pdf)
Driftsreglement (pdf)
Regler for utstyrslageret (pdf)
Godtgjøring/lønn til studenter for verv/arbeid
HMS-instruks (verkstedene) (pdf)
Retningslinjer for servering av alkohol (pdf)
Etiske retningslinjer for Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrifter

Krav til mastergrad (Lovdata)
Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen (Lovdata)

Permisjon

I noen situasjoner kan du ha behov for permisjon fra studiet.

 • En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. UH-loven § 4-5.
 • Permisjon pga. sykdom må dokumenteres med legeerklæring.
 • Andre permisjonsgrunner er krevende verv i studentorganisasjoner eller militærtjeneste og sivil verneplikt hvor Vernepliktsverket, eller tilsvarende instans, ikke innvilger utsettelse/fritak.
 • Unntaksvis kan permisjon innvilges av andre grunner enn nevnt over, da etter særskilt anbefaling fra faglig ledelse ved ditt studieprogram. Anbefalingen vedlegges søknaden.

Permisjon innvilges for henholdsvis 1 semester eller 1 år, avhengig av det studieprogram studenten følger. Unntaksvis kan kortere eller lengre permisjon innvilges.

Studie- og eksamensretten opphører i permisjonstiden. Det kan komme endringer i emne- og studieplaner som kan føre til tilpassingsproblemer når du kommer tilbake fra permisjon. Det vil heller ikke alltid være mulig å fortsette studiene umiddelbart etter endt permisjon. Kunsthøgskolen vil, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette for at du skal kunne gjenoppta dine studier så raskt som mulig.

Krav til dokumentasjon
For alle permisjonssøknader bruker du skjemaet: Søknad om permisjon.

Søknad sendes postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/søknad om permisjon».

Permisjon pga. sykdom må dokumenteres med legeerklæring.

Frist
Studenten er selv ansvarlig for å melde tilbakekomst senest innen 1. mai for oppstart i august og 1 . november for oppstart i januar.

Manglende tilbakemelding kan føre til tap av studieplass.

Tilrettelegging

Du kan søke om tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen dersom du har en funksjonsnedsettelse eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper. Tilrettelegging skal ha som formål å oppveie de ulemper studentens nedsatte funksjonsevne/ helseproblem medfører.

Tilrettelegging skal ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenlignet med andre studenter. Studentene blir prøvd ferdighets- og kunnskapsmessig på lik linje med de øvrige studentene i henhold til studieplanens krav.

Dette betyr at du ikke nødvendigvis vil få innvilget det du søker om.

Eksempler på særskilte behov som kan gi rett til individuell tilrettelegging:

Se også informasjon om tilrettelegging av eksamen.

Krav til dokumentasjon
Behovet for tilrettelegging må dokumenteres av lege/sakkyndig. Skjemaet «Uttalelse fra lege/sakkyndig» må vedlegges søknaden for at den skal kunne behandles. Lege/sakkyndig må gi en kort vurdering av lidelsens/funksjonshemmingens omfang og varighet, og si noe om hvilke konsekvenser den vil ha for deg i studiesituasjonen. I tilfeller der det søkes om tilrettelegging på grunn av lese- og skrivevansker vil det kreves en utfyllende rapport fra sakkyndig.

Bruk skjemaet: Søknad om tilrettelegging i studiehverdagen for studenter med særskilte behov.

Frist
Ta kontakt med Kunsthøgskolen så tidlig som mulig i semesteret. Du kan ta kontakt med studiekonsulent ved din avdeling for en veiledende samtale.

Søknad om tilrettelegging sendes postmottak@khio.no og merkes "Studieseksjonen/Søknad om tilrettelegging i studiehverdagen". Henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

For kontaktinformasjon til studiekonsulent på avdelingen: Se Canvas avdelingsrom og liste over hvem som kan hjelpe med hva.

Eksamen

Begrepet «eksamen» brukes ved Kunsthøgskolen om: Skriftlig, praktisk og/eller muntlig prøve eller annen vurdering av studentens kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for fastsettelse av karakter på vitnemålet eller som inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter som angis på vitnemålet.

Eksamen eller prøve kan gjennomføres som forestilling, utstilling, visning, oppgave, skriftlig prøve, praktisk prøve, muntlig prøve, fremlegging av arbeid/mappe, kombinasjon av ovennevnte eksamensformer.

Trykk på lenkene under for å lese mer om:

På de relevante sidene over finner du søknadsskjemaer for tilrettelegging av eksamen ved særskilte behov, utsatt innleveringsfrist og forfall til eksamen.

Utveksling

Studie ved Kunsthøgskolen i Oslo kan kombineres med studieopphold i utlandet. Utvekslingsoppholdet kan vare fra 1 uke til 12 måneder, avhengig av avtale og program. Spør studiekonsulenten ved din avdeling om råd og veiledning.

Generell informasjon for deg som skal på utveksling

Klikk her for informasjon om bolig, semesteravgift, oppholdstillatelse, visum, trygd/forsikring og språkkurs.

Kunsthøgskolens utvekslingsavtaler

Kunsthøgskolen i Oslo har bilaterale avtaler med flere høgskoler og universiteter i mange land. Vi er med i Erasmus+ og Nordplus. Gjennom bilaterale avtaler har du som student mulighet til å få stipender innenfor ulike utvekslingsprogram. Avtaler mellom institusjoner sørger også for en enklere innpassing av utvekslingsoppholdet i graden din.

Full oversikt over avtaler.

Hvordan søker du om utveksling?

 1. Søknad om forhåndsgodkjenning: Før du sender søknad må programansvarlig godkjenne ønskene dine. Vennligst send inn søknad om forhåndsgodkjenning. Frister for søknad om forhåndsgodkjenning for utveksling er 01. mars for høstsemesteret og 20. september for vårsemesteret.
 2. Utforme søknaden: Utformingen kan variere fra skole til skole, så sjekk websidene til den aktuelle skolen for nærmere informasjon og søknadsfrister. Søknaden kan bestå av søknadsskjema, portefølje, CV, motivasjonsbrev og anbefalingsbrev. Studiekonsulenten på din avdeling kan hjelpe deg med utforming av søknad.

Les mer om hvordan du søker utveksling.

Finansiering

Lånekassen

Ved delstudier i utlandet kan du få økonomisk støtte og lån fra Lånekassen. I tillegg til basisstøtte kan det også tildeles reisestøtte, språkstipend, tilleggsstipend og støtte til dekning av skolepenger.

Stipendprogram

I tillegg til stipendene fra Lånekassen kan du også søke støtte gjennom det EU-finansierte programmet Erasmus+ og Nordplus. Sistnevnte støtter utveksling av studenter i nordiske og baltiske land.

Trenger du råd og veiledning kan du ta kontakt med din studiekonsulent.

Vitnemål og karakterutskrift

Karakterutskrift kan du bestille ved behov, mens vitnemål utstedes når du har fullført et studieprogram.

Vitnemål for fullført studieprogram

Når du har fullført et studieprogram, får du vitnemål automatisk. Dersom du oppnår en grad, får du også et vitnemålstillegg på engelsk, diploma supplement.

Karakterutskrift

Du kan dele resultatene dine digitalt via Vitnemålsportalen eller bestille karakterutskrift på papir i Studentweb.

Bekrefte vitnemål

Dersom arbeidsgiver eller andre er i tvil om et vitnemål fra KHiO er ekte, kan de be om å få vitnemålet bekreftet.

Tapt vitnemål?

Dersom vitnemålet ditt er tapt for godt, kan du søke om å få duplikat.

Kvalitet i utdanningen

Hovedfokuset med kvalitetssikring er studiekvaliteten; fra studenten begynner til studenten uteksamineres.

Du blir spurt om kvaliteten på undervisningen i de emner du går på, enten straks emnet er avsluttet eller i forbindelse med avslutning av semesteret. Det foregår en diskusjon mellom lærere og studentrepresentanter om evalueringene. Det er studieleders ansvar at evalueringene fører til endringer der det er ønskelig.

Bibliotek, kommunikasjon, verksteder, utstyr og studieadministrasjon er viktige elementer i læringsmiljøet. Dette miljøet skal også evalueres av studentene. Dine synspunkter som student blir behandlet i Læringsmiljøutvalget (LMU). Halvparten av medlemmene i utvalget er studenter. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret og blir orientert om resultatene av evalueringene en gang i året.

For ytterligere informasjon, se LMU sine sider  eller les om kvalitetssikring.

Etablering av egen praksis

Du kommer deg i arbeid etter utdannelsen ved å forberede deg til arbeidslivet. Undervisningen om arbeidslivet skal bygge opp under den faglige spesialiseringen i utdanningen og spesialisering til arbeidslivet. Kurset er åpent for alle Kunsthøgskolens studenter, og blir lagt i timeplanen til avgangsstudentene.

Nettside for etablering og entreprenørskap i kunst og design.